Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

FACEBOOK oldalunk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolat

EvaPresent WebShop
1103 Budapest
Telefonszám: +36 70 5301468
Írjon nekünk
Skype: evapresentweb
Messenger: https://m.me.evapresentweb

Akciós termékek

AKCIÓS ár most 6 300 Ft
Száll. kb 1 hét
AKCIÓS ár most 250 Ft
Száll. kb 1 hét
AKCIÓS ár most 310 Ft
Száll. kb 1 hét

» Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

A EvaPresent Webshop tiszteletben tartja az Ön saját adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz az adatvédelmi törvények előírásainak betartása érdekében.

Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy hogyan használjuk fel a birtokunkban lévő személyes adatait, és hogy miként tudja módosítani, vagy töröltetni velünk ezeket az adatokat.

Az EvaPresent Webshop üzemeltetője László Éva e.v., akinek adatvédelmi kötelezettségei a következők: 

A WebShop csak olyan személyes adatokat gyűjt, amelyeket a(z elektronikus) regisztráció, az ügyfélszolgálati beszélgetések alkalmával ügyfeleink önként megadnak. A WebShop ezeket az adatokat arra használja, hogy segítségükkel az ügyfél által igényelt szolgáltatást nyújtson, vagy információt adjon termékeiről és szolgáltatásairól. 
Ennek során előfordul, hogy e-mailen, telefonon, SMS-ben vagy levélben kapcsolatba lépünk Önnel. 
Promóciós ajánlatok esetén a folyamat magában foglalhatja az Ön jogosultságának ellenőrzését és egyéb adminisztratív jellegű tájékoztatást is. 

A WebShop a személyes adatokat átadhatja a vele kapcsolatban álló más vállalatoknak és/vagy olyan egyéb partnereknek, amelyek a WebShop megrendelése alapján meghatározott szolgáltatásokat látnak el, például termékeket kiszállítanak. Az ilyen feltételek mellett átadott adatok csak az adatgyűjtés céljával megegyező módon és csak az Adatvédelmi nyilatkozat által meghatározott célra használhatók fel.


Tájékoztatás ajánlatokról, szolgáltatásokról és termékekről
Amennyiben Ön jelezte, hogy szeretne plusz információt kapni, akkor a WebShop, illetve a vele kapcsolatban álló vagy általa szerződésben megbízott másik vállalat kapcsolatba léphet Önnel e-mailben vagy más módon (postai úton vagy telefonon, amennyiben ezek az elérhetőségei rendelkezésünkre állnak), hogy szolgáltatásainkról, termékeinkről, versenyeinkről vagy WebShophoz és termékeihez/szolgáltatásaihoz közvetlenül kapcsolódó ajánlatokról tájékoztatást nyújtson. Amennyiben a továbbiakban nem szeretne ilyen információt kapni, akkor ezt a döntését a WebShopnál jelezheti az 
evapresent@evapresent.eu  e-mail címen.Adatok védelme és nyilvánosságra hozatala


Az EvaPresent Webshop a webáruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a felhasználói adatok kezelésében a következő törvényi rendelkezéseket veszi figyelembe:
az 1992. évi LXIII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
az 1995. évi CXIX. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.


A WebShop biztonsági intézkedésekkel védi az Ön személyes adatait. A szükséges helyeken titkosítást alkalmazunk, és tűzfalak alkalmazásával gátoljuk meg, hogy harmadik fél elérje az Ön személyes adatait. A felhasználói adatokba kizárólag a WebShop erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele.

A regisztráció során felvett adatokat kizárólag szerződéses feladatok (vásárlás) teljesítése és hírlevél küldése (amennyiben Ön feliratozott) céljából tároljuk és használjuk fel. 
A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mailcímet is) a WebShop harmadik fél számára nem szolgáltatja ki, kivéve, ha a szerződéses feladat teljesítéséhez alvállalkozó bevonása szükséges (pl. vásárlás esetén kiszállítás). 

Az alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy a Felhasználó adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult.

A WebShop fenntartja a jogot arra is, hogy harmadik félnek kiszolgáltasson személyes adatot, amennyiben a webhelyünk vagy szolgáltatásaink Ön általi használatával kapcsolatban panasz érkezik hozzánk.


 

Jogok

 

Önnek joga van ahhoz, hogy az általunk tárolt személyes adatait elérje, javítsa, frissítse és törölje. Ehhez navigáljon az Ön adatait tartalmazó oldalra, vagy forduljon a központunkhoz, amelyet az evapresent@evapresent.eu  címen érhet el

 Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után adunk tájékoztatást.  

 Időtartam

 

A WebShop csak addig tárolja az Ön személyes adatait, ameddig erre az Ön által igényelt termékek és szolgáltatások biztosításához szükség van, vagy a törvény által előírt további időtartamig.

 


A nyilatkozat megváltoztatása

 


A WebShop fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatot időről időre módosítsa. Az Ön személyes adatainak felhasználást érintő változtatásokról tájékoztatjuk Önt.
 


Az adatalanyt védő további garanciák


 

Mindenkinek joga van arra, hogy

         tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

         ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;

         indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;

         jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha  ahhoz az érintett hozzájárul, vagy  azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. 
Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. 
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.


Az adatkezelés célhoz kötöttsége:

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

 

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 


Adatbiztonság:

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

 


Adatvédelmi Irányelvek

 

A WebShop kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé. A
 WebShop felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 

 

Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről. 


Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a WebShop az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.


Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az Alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

 

A WebShop kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

 

A WebShop kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 


Jogviták


 

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.


FELHASZNÁLÓINK VÉLEMÉNYEI

ZGVhNWI